FAMILY: family Atherinopsidae.


family Atherinopsidae

Atherinopsidae Fitzinger 1873 (Actinopteri: Atheriniformes)

Common names: Silversides.

Atherinella, Chirostoma, Membras, Menidia, Poblana.

References (1):