The Freshwater Fishes of Mexico

FAMILY: family Goodeidae.


family Goodeidae

Goodeidae Jordan & Gilbert 1883 (Actinopteri: Cyprinodontiformes)

Original description as: Goodeinae (subfamily).

Type: .

Common names: Splitfins.

Allodontichthys, Alloophorus, Allotoca, Ameca, Ataeniobius, Chapalichthys, Characodon, Girardinichthys. Goodea. Hubbsina, Ilyodon, Skiffia. Xenoophorus. Xenotaenia, Xenotoca, Zoogoneticus.

References (1):